Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Zverejnené priemerné ekonomické náklady

Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior, ako poskytovateľ sociálnych služieb, je podľa § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) povinný zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb za predchádzajúci rok.