Ako sa k nám dostať - žiadosti o prijatie

Vážení záujemci o sociálnu službu v našom Centre sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior

Vážené seniorky, seniori, príbuzní, matky s deťmi, predkladáme Vám informácie o našich sociálnych službách, za akých podmienok ich môžete prijímať a aký je postup na uzatvorenie zmluvy.

Dúbravka - časť SENIOR

4.1 Postup pre seniorov na uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom sociálnej služby.

KROK 1.

4.1.1 Podrobné oboznámenie sa s podmienkami a úrovňou poskytovania sociálnej služby v našom zariadení
Naše CSS Vám poskytuje základné informácie o poskytovaných službách prostredníctvom internetovej stránky www.cssnaruc.sk kde nájdete :

 • postup ako uzatvoriť zmluvný vzťah
 • žiadosť na umiestnenie do CSS NÁRUČ Senior & Junior (ďalej len CSS)

KROK 2.

Podanie žiadosti Senior
Prijímateľ je prijímaný do CSS NÁRUČ Senior & Junior na základe žiadosti o prijatie do CSS / Tu žiadosť na stiahnutie

Vyplňte Žiadosť o umiestnenie SENIOR a pošlite, alebo osobne prineste:
NÁRUČ Senior & Junior – Dúbravka, Fedákova 5, 841 02 Bratislava

V prípade, že potrebujete, alebo chcete okamžité umiestnenie na voľné miesto v CSS NÁRUČ Senior & Junior a nemáte ešte Rozhodnutie o odkázanosti z príslušného samosprávneho kraja (na službu v ŠZ), obce alebo mesta, či mestskej časti (na službu ZOS, alebo ZPS), môžeme s Vami uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb ako so samoplatcom. Po umiestnení v našom CSS Vám radi pomôžeme s vybavením všetkých nutných dokumentov pre získanie príspevkov z verejných zdrojov podľa nižšie uvedeného postupu. Ak prichádzate z nemocnice a Váš zdravotný stav nezvládnete ani Vy, ani Vaši príbuzní, je možné využiť inštitút tzv. „bezodkladného umiestnenia“, čo znamená, že samospráva (kraj) môžu uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom, ktorého ste si vybrali aj pred tým, než posúdia vašu odkázanosť a určia vám stupeň odkázanosti. O tom, či ide o „bezodkladné umiestnenie“ rozhoduje kraj, nie poskytovateľ.

KROK 3.

4.1.3. Vybavenie žiadosti o posúdenie odkázanosti
Na základe Rozhodnutia o odkázanosti sa odkázaný občan môže uchádzať o príspevky z verejných zdrojov na poskytovanie sociálnych služieb : a) príspevok z MPSVR SR a o 1. b) finančný príspevok na prevádzku (tzv. FPP). FPP vypláca buď kraj, alebo obec či mesto (mestská časť) – a to podľa druhov služieb:

b.1. VÚC – príslušný kraj

Posudzovanie odkázanosti na sociálne služby v špecializovanom zariadení vykonávajú Samosprávne kraje podľa trvalého bydliska žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby, konkrétne sociálne odbory samosprávnych krajov

 • Podľa § 39 Zákona v Špecializovanom zariadení (ďalej len ŠZ) celoročne osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.
 • Žiadateľ podá Žiadosť o posúdenie na sociálnu službu podľa pokynov pracovníkov sociálneho odboru
 • Sociálny odbor posúdi žiadosť a vydá rozhodnutie, voči ktorému sa žiadateľ môže odvolať. Ak sa vzdáte odvolania hneď, ušetríte čas, lebo rozhodnutie nadobudne právoplatnosť
 • Právoplatnosť, vyznačí na rozhodnutí sociálny odbor.

b.2. OBEC, MESTO (mestská časť)

 • Podľa § 35 Zákona v Zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS) celoročne a podľa §36 v Zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) dočasne (3,6, maximálne 9 mesiacov) osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 Zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
  Posudzovanie odkázanosti na sociálne služby v ZPS, alebo v ZOS vykonáva mestská časť, alebo obec, v mieste trvalého bydliska žiadateľa o poskytovanie služby.

Podanie žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov (ZPS), alebo zariadení opatrovateľskej služby (ZOS):

 • Žiadateľ podá Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby podľa pokynov pracovníkov sociálneho odboru príslušnej mestskej časti, alebo obce (tlačivo by malo byť na webe danej mestskej časti, alebo obce). Sociálny odbor posúdi žiadosť a vydá rozhodnutie o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, ( ZPS), alebo zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), pričom obec je povinná rešpektovať výber poskytovateľa odkázaným občanom.
 • Sociálny odbor posúdi žiadosť a vydá rozhodnutie, voči ktorému sa žiadateľ môže odvolať. Ak sa vzdáte odvolania hneď, ušetríte čas, lebo rozhodnutie nadobudne právoplatnosť
 • Právoplatnosť, vyznačí na rozhodnutí sociálny odbor.

K žiadostiam je potrebné doložiť lekárske posudky

 • od Vášho zmluvného lekára prvého kontaktu, posudky od lekárov špecialistov (od psychiatra – napríklad pri psychiatrických poruchách)
 • V prípade ak lekár nemá tlačivo stiahnite si TU
 • V prípade, že Rozhodnutie o odkázanosti nadobudlo právoplatnosť, máte nárok na príspevok z MPSVR SR, ktorý je vyplatený poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorého ste si vybrali a máte s ním podpísanú platnú zmluvu.

KROK 4.

 • 1.4 Poslanie žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby samospráve
 • v Špecializovanom zariadení (ŠZ) – poslať žiadosť príslušnému kraju ak ste dostali rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ŠZ, na samosprávny kraj, ktorý Vám rozhodnutie vydal, podáte Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby ( Žiadosť daného kraja by mala byť na webovej stránke daného kraja. Je potrebné, aby ste v tejto žiadosti uviedli, že chcete byť umiestnený v Centre sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior. Buď v Bratislave na: CSS NÁRUČ Senior & Junior – Dúbravka, Fedákova 5, 841 02 Bratislava, alebo v Solčanoch pri Topoľčanoch na: CSS NÁRUČ Senior & Junior – Solčany, ul. 1. Mája 47/42 95617 Solčany). Na základe tejto žiadosti sa dostávate do poradovníka o finančný príspevok na prevádzku (tzv. FPP)
 • v prípade, že v CSS NÁRUČ Senior & Junior máme voľné miesto v službe ŠZ, vieme Vás umiestniť aj pred tým, než získate rozhodnutie o odkázanosti a tým príspevok z MPSVR SR, a skôr, než mu kraj prizná FPP. A to ako samoplatcu, kedy však musíte hradiť plnú sumu bez verejných príspevkov
 • v Zariadení pre seniorov (ZPS) a v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) – poslať žiadosť príslušnej obci – mest
 • ak ste dostali rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS, alebo v ZOS (len prevádzka Solčany) podľa Zákona 448/2008 o sociálnych službách by mala vaša obec – mesto, vyhovieť vašej žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby a mala by si služby od poskytovateľa, ktorého ste si vybrali objednať. V takom prípade by ste mohli mať nárok na finančný príspevok na prevádzku (FPP), ktorý by obec – mesto hradilo poskytovateľovi, u ktorého ste umiestnený
 • V súčasnosti si však väčšina obcí – miest túto povinnosť voči odkázaným občanom neplní.
 • v prípade, že v CSS NÁRUČ Senior & Junior máme voľné miesto v službe ZPS, ZOS, vieme Vás umiestniť aj pred tým, než získate rozhodnutie o odkázanosti a tým príspevok z MPSVR SR, a skôr, než vám obec – mesto prizná FPP. A to ako samoplatcu, kedy však musíte hradiť plnú sumu bez verejných príspevkov.

KROK 5.
Postup pri uzatváraní zmlúv medzi prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom sociálnej služby – CSS NÁRUČ Senior & Junior

Pred uzatvorením zmluvného vzťahu v našom zariadení sa môžete oboznámiť so zmluvnými podmienkami formou vzorov našich štandardných zmlúv (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu, Zmluva o poskytovaní iných služieb, ktoré Vám na vyžiadanie poskytnú zástupkyne riaditeľky. Na preštudovanie zmluvy dostanete čas, aký potrebujete. V prípade potreby je možnosť vysvetlenia ustanovení zmlúv so zástupkyňou riaditeľky CSS v čase, aký si s ňou telefonicky dohodnete.

Pred uzatvorením zmluvy vás zástupkyňa riaditeľky oboznámi s cenníkom poskytovaných služieb a odovzdá vám Výpočtový list a Mesačný paušálny predpis (MPP).

K uzatvoreniu zmluvy je potrebné z vašej strany doložiť:

 • Vyhlásenie o majetku – na stiahnutie Tu
 • Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku, alebo rozhodnutie MV o výsluhovom dôchodku
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (ak ho už máte k dispozícii)
 • Lekárske správy nie staršie ako 3 mesiace

Po vzájomnej dohode uzatvorí naše CSS už vyššie spomínané 3 druhy zmlúv:

 • Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb/ uzatvára s prijímateľom sociálnych služieb
 • Zmluvu o platení úhrady za sociálne služby / s platiteľom úhrad (zväčša príbuzný prijímateľa)
 • Zmluvu o poskytovaní iných služieb s prijímateľom služieb a platiteľom úhrad

 

Vysvetlivky - Pojmy a skrakty

Pojmy:

Prijímateľ sociálnej služby – Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených zákonom 448/2008 Z.z poskytuje sociálna služba.

Platiteľ sociálnej služby – Platiteľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 448/2008 Z.z platí úhrady za sociálnu službu, alebo doplatok úhrady za sociálnu službu.

Poskytovateľ sociálnej služby – Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom 448/2008 Z.z obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom, alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“).

Skratky:

VÚC – vyšší územný celok
CSS – Centrum sociálnych služieb
ŠZ – Špecializované zariadenie
ZPS – Zariadenie pre seniorov
ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby
Ú – Útulok