Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior Solčany

Adresa: 

1. Mája 47/42
956 17 Solčany, okr. Topoľčany

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Mária Mäsiarová
mobil: 0917 404 066
e-mail: zastupkyna.solcany@naruczachrany.sk

Kapacitné možnosti Senior

  • 6 prijímateľov sociálnej služby podľa paragrafu 39 Zákona v Špecializovanom zariadení (ďalej len ŠZ) ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, či demencia rôzneho typu etiológie.
  • 24 prijímateľov podľa paragrafu 35 Zákona v Zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS), ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.
  • 9 prijímateľov sociálnej služby podľa paragrafu 36 Zákona v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) na určitý čas (3, 6, 9 mesiacov), ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby

Kapacitné možnosti Junior

  • 2 matky a maximálne 6 detí podľa paragrafu 26 Zákona v Útulku, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.