Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior

Zariadenie pre seniorov Bratislava, dom pre seniorov

Zriaďovateľom CSS Náruč SENIOR& JUNIOR je občianske združenie Náruč SENIOR&JUNIOR, ktoré vzniklo rozdelení pôvodného občianskeho združenia Šanca pre nechcených (vznik 2004) na dve občianske združenia:

1. Náruč Senior & Junior - poskytovateľ sociálnych služieb (IČO: 30856515).  http://www.cssnaruc.sk

2. Občianske združenie Šanca pre nechcených - zabezpečovanie poradenstva pre ženy s nechceným tehotenstvom a koordinácia projektu Hniezdo záchrany (IČO: 50076396). http://www.sancaoz.sk

Sme licencovaným poskytovateľom sociálnych služieb (zapísaným v Centrálnom registri poskytovateľov ) od 1. 3. 2009. Zodpovednou osobou za Centrá sociálnych služieb je riaditeľka, menovaná Správnou radou zriaďovateľa.

Sociálne služby poskytuje organizácia od 1.6. 2009 a to na základe Zákona 448/2008 v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákona) a na zaklade registrácie na Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), na základe zápisu do Centrálneho registra poskytovateľov - http://shorturl.at/cuzCS.  

Služby poskytuje v dvoch prevádzkach:

CSS Náruč SENIOR & JUNIOR – Dúbravka

Fedákova 5, 841 02 Bratislava
od 1. 6. 2009
 • v Špecializovanom zariadení (ŠZ) podľa paragrafu 39 Zákona
 • v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa paragrafu 35 Zákona
 • v Útulku (Ú) podľa paragrafu 26 Zákona

CSS Náruč SENIOR & JUNIOR – Solčany

1. mája 47, 956 17 Solčany, okres Topoľčany
od 16. 1. 2012
 • v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa paragrafu 35 Zákona
 • v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) podľa paragrafu 36 Zákona
 • v Špecializovanom zariadení (ŠPZ) podľa paragrafu 39 Zákona
 • v Útulku (Ú) podľa paragrafu 26 Zákona
Vedenie Občianskeho združenia: 
Mgr. Anna Ghannamová
predsedníčka o.z. Náruč Senior & Junior a Správnej rady
Mgr. Souheil Ghannam
podpredseda o.z. Náruč Senior & Junior a predseda Dozornej rady

Vedenie CSS Náruč Senior & Junior 

Mgr. Anna Ghannamová
Riaditeľka CSS NÁRUČ Senior & Junior, Dúbravka a Solčany
Mgr. Mária Mäsiarová
Zástupkyňa riaditeľky CSS NÁRUČ Senior & Junior, Solčany
Bc. Patrícia Byšická dipl.s
vedúca sestra CSS NÁRUČ Senior & Junior - Dúbravka
Mgr. Marcela Kotesová
Vedúca sestra CSS NÁRUČ Senior & Junior - Solčany
Mgr. Dana Florišová
príjmacia kancelária a asistentka riaditeľky
Mgr. Juraj Mikloš
PR a projektový manažér

Sociálni pracovníci - Dúbravka

Bc. Nikola Fejková
mobil: 0905 888 234,
senior3@naruzachrany.sk
Mgr. František Duda
mobil: 0915 757 329,
senior2@naruczachrany.sk
Sociálnych pracovníkov môžete kontaktovať od pondelka do piatku v čase od 8:00 – 13:00 cez SMS, od 13:00 – 16:00 aj telefonicky.

Sociálni pracovníci - Solčany

Mgr. Alena Maťašeová
mobil: 0911 040 640,
junior.solcany@naruczachrany.sk
Bc. Dominika Kahúnová
mobil: 0911 040 640,
junior.solcany@naruczachrany.sk

POSLANIE

Poslaním Centra sociálnych služieb Náruč SENIOR JUNIOR je poskytovanie:

 • odbornej pomoci odkázaným seniorom, tak, aby prežili bezpečnú, ale aktívnu starobu bez izolácie od blízkych a komunity
 • odbornej podpory opusteným matkám s deťmi v núdzi, aby boli schopné začleniť sa do aktívneho života a postarať sa tak trvale o seba i o svoje dieťa.

Ciele a cieľové skupiny CSS NÁRUČ Senior & Junior

Časť Senior

Seniori, ktorým poskytujeme sociálne a iné služby v snahe, zlepšiť kvalitu ich života pri rešpektovaní ich ľudskej dôstojnosti, identity a úsilia o naplnenie ich individuálnych potrieb, tak aby neboli izolovaní od svojej rodiny a aktívnej spoločnosti a necítili sa byť odloženými a nepotrebnými.

Časť Junior

Opustené matky s deťmi v núdzi, ktorým poskytujeme sociálne služby s cieľom, začleniť ich do aktívneho života s využitím ich slobodného rozhodnutia, osobného potenciálu a schopností, tak, aby boli ochotné a schopné začleniť sa do pracovného procesu, do skupiny aktívneho obyvateľstva a dokázali sa emočne i materiálne postarať o seba a svoje dieťa (deti).

 
Seniori na terase v CSS Náruč SENIOR&JUNIOR v Dúbravke

Ciele zariadenia CSS NÁRUČ Senior & Junior

Senior

Cieľom poskytovania sociálnych služieb seniorom je:

 • aby sa cítili bezpečne a pohodlne Seniori majú zabezpečené napriek odkázanosti na inú fyzickú osobu všetky ich základné potreby. Realizácia prebieha prostredníctvom odborných činností (základné sociálne poradenstvo a špeciálne sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby a pomoc inej fyzickej osoby, základná ošetrovateľská starostlivosť podľa Vyhlášky MZ SR č. 109/2009) a obslužných činností (ubytovanie upratovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne) na základe Zákona a individuálnych potrieb a želaní prijímateľa).
 • aby sa aktívne podieľali na podobe svojho života Seniori sú motivovaní a je im umožnené zapájať sa aktívne do života a diania, v rodine, kolektíve, komunite. Realizuje sa prostredníctvom ďalších činností (záujmová a kultúrna činnosť) na základe Zákona a individuálnych potrieb a želaní prijímateľa.
 • aby boli využívané všetky moderné metódy a inovatívne nápady na zvyšovanie kvality života seniorov v CSS so zapojením rodiny a komunity Seniori sú zapojení do moderných terapií, ktoré udržujú a rozvíjajú ich fyzické i psychické schopnosti a sú angažovaní v aktivačných projektoch, ktoré narúšajú stereotypný režim ich života a udržujú, či prehlbujú ich kontakt s rodinou a komunitou. (Realizácia prostredníctvom rehabilitácie, Snoezelen terapiu, Aromaterapiu, Reminiscenčnú terapiu, Výtvarnú terapiu, Muzikoterapiu, Tanečnú terapiu, projekt individuálneho dobrovoľníctva Adoptuj si starých rodičov a projekty Seniorfit a Kalendár STARÉ ZLATÉ ČASY)

Junior

Cieľom poskytovania sociálnych služieb matkám s deťmi v núdzi je:

 • poskytnutie dočasného bezpečného domova so základnými životnými potrebami (Realizuje sa cez ubytovanie na dobu maximálne 3 roky a vytvorením podmienok na prípravu stravy, výdaj potravín, vykonávanie hygieny, na pranie a žehlenie)
 • poskytnutie podpory a pomoci, čo matku vyvedie z krízy a naučí ju samostatne čeliť problémom a riešiť ich (Realizuje sa cez sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov podľa potreby, s pomocou externého psychológa)
 • posilnenie materinského puta k dieťaťu a posilnenie rodičovských zručností (Realizácia prostredníctvom workshopu so špeciálnymi pedagogičkami „Usmej sa, mama.)
 • dovzdelanie matiek, vytvorenie pracovných návykov a pomoc s hľadaním práce
 • zabezpečenie pomáhajúcej dobrovoľníčky – podpornej osoby do budúcnosti, ktorá matke radí, pomáha jej a neinštitucionálnym spôsobom ju včleňuje do komunity aktívneho obyvateľstva (Realizuje sa cez projekt individuálneho dobrovoľníctva KMOTRIČKY)
Športový deň v CSS Náruč SENIOR&JUNIOR v Solčanoch

Zásady

Pri poskytovaní sociálnych služieb sa CSS Náruč SENIOR&JUNIOR riadi zásadami:
 1. Zásada rovnosti, teda dodržiavania ľudských a občianskych práv prijímateľov služieb
 2. Zásada profesionálneho, ale zároveň aj ľudského prístupu k prijímateľom i zamestnancom
 3. Zásada transparentného financovania
 4. Zásada efektívneho riadenia
 5. Zásada trvalej udržateľnosti
 6. Zásada spoločenskej zodpovednosti

STRATÉGIA A PLÁN sociálnej služby

Sociálna služba, ktorú CSS prijímateľom poskytuje, je zameraná na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa, na podporu jeho samostatnosti a začlenenia sa do spoločnosti, či komunity.

Je obsiahnutá v dokumentoch:
 • Stratégia starostlivosti
  • Smernica k tvorbe IP
  • Individuálne plány prijímateľov
  • Údaje o informáciách nutných k IP
  • Zoznam metód, činností a úkonov
  • Plán denných činností prijímateľa (čiarové kódy): plán aktivačných činností, plán sociálnych činností, plán rizík
  • Postupy sociálnej služby
  • Postupy ošetrovateľskej a opatrovateľskej činnosti
 • Stratégia k zamedzeniu rizík
 • Stratégia kontroly
 • Etický kódex
 • Domový poriadok